22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
İnşaat işleri için modüler, prefabrik pvc profil. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 23/07/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2011/11801
Buluş Başlığı İnşaat işleri için modüler, prefabrik pvc profil.
Başvuru Sahibi MAKROBİM BİLGİSAYAR SATIŞ VE EĞİTİM MERKEZİ ANONİM ŞİRKETİ
Buluş Sahibi ALİ RIZA TANAÇAR
IPC Sınıfı E04B 1/00
Buluş Özeti

Buluş; inşaat sektöründeki bina yapımındaki faaliyetlerin icra edilmesini; çok kolay ve pratik kurulumuyla kolayca istenen şekil verilebilen, dış ve iç cephe kaplamasına ihtiyaç bırakmadan depreme dayanıklı, yalıtım özellikleri çok yüksek olarak, çok hafif olma ve kolay taşınma avantajıyla çok kısa zamanda hazırlanarak düşük işçilikle maliyetleri düşürecek tarzda yerine getiren prefabrik PVC profili (10) olup, özellikle; 7 köşesi kırımlı, 8. köşe açık şeklinde 8 köşeli olan, açık kenarlar (22) ve sırtta (23) bulunan geçme kızak kanallarını (21) haiz gövde profil (20), bu profilin (20) açık yüzeyine uygun şekilde düz veya boşluklu (31), kenarları kızak kanallı (21) olarak üretilmiş olan, kalıp sonlarında kullanılan kapak (30) ve gövde profil (20) kızak kanallarına (21) uygun hareket edebilecek şekilde kıvrımları haiz olan, gövde profiller (20) için açılı eğim ve köşelendirme gerektiğinde bağlanmasını temin eden köşe-açı profiliyle (40) alakalıdır.