22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Meloksikam içeren farmasötik formülasyonlar TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/02/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2011/11998
Buluş Başlığı Meloksikam içeren farmasötik formülasyonlar
Başvuru Sahibi SANOVEL HAYVAN SAĞLIĞI ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Buluş Sahibi ALI TÜRKYILMAZ;CEVDET AKDOĞAN;HASAN ALI TURP
IPC Sınıfı A61K 31/54;A61K 9/08
Buluş Özeti

Mevcut buluş, oral ya da parenteral yol ile uygulama için meglumin ile birlikte meloksikamın edta (etilen diamin tetraasetik asit) içermeyen sulu çözeltisinin, memelilerin tedavine yönelik n,n dimetilasetamid ve propilen glikol ihtiva eden yeni farmasötik formülasyonuna ilişkindir .