22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Sterilazasyon cihazında yenilikler. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 22/10/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2011/12670
Buluş Başlığı Sterilazasyon cihazında yenilikler.
Başvuru Sahibi ERYİĞİT ENDÜSTRİYEL MAKİNE VE TIBBİ CİHAZLAR İMALAT İHRACAT İNŞAAT TİC. A.Ş.
Buluş Sahibi HALİT ERYİĞİT
IPC Sınıfı A61L 2/00
Buluş Özeti

1- Sterilizasyon cihazında steril edilecek malzemelerin bulunduğu kazan içerisine buhar halinde hidrojen peroksit (H2O2) çözeltisi verilerek gaz moleküllerinin malzemelere nüfuz etmesi, 2- Jeneratörden verilen radyo frekans enerjisi ile yardımı ile buhara ait gaz moleküllerini plazma haline dönüşerek sterilizasyon yapılması, 3- Ventilasyon safhası ile atmosferik basınca dönülüp sterilizasyon işleminin tamamlanması ile ilgilidir.