22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Kızaklı tip hidrolik giyotinlerde üst çenenin kılavuzlama sistemi ile sentil ayar uygulaması. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 22/08/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2011/12692
Buluş Başlığı Kızaklı tip hidrolik giyotinlerde üst çenenin kılavuzlama sistemi ile sentil ayar uygulaması.
Başvuru Sahibi BAYKAL MAKİNA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Buluş Sahibi SULHİ BAYKAL
IPC Sınıfı B23D 31/00
Buluş Özeti

Buluş, ana gövde (13) ve bu gövde (13) üzerinde yapılandırılan, bir üst çene (2) ve bu üst çene (2) ile irtibatlandırılmış bir üst bıçak (18), bahsedilen üst çenenin (2) yukarı ve aşağıya doğru kesme hareketini sağlayan silindir (6) ve alt çene (20) üzerine sabitlendirilmiş bir alt bıçak (19) içeren kızaklı tip giyotinlerde üst çenenin (2) kılavuzlanması ilgili olup, özelliği; bahsedilen silindirin (6) yataklandırıldığı askı pernosunda (4) yataklandırılan ve dönme merkezinde (5) salınım hareketi yaptırılan bir sentil ayar kolu (1), bahsedilen sentil ayar kolunun (1) ön kılavuzlama yüzeyinde (1a) ve arka kılavuzlama makarasının (1b) arasında hareket ederek kılavuzlanan bir üst çene (2) ve bahsedilen kılavuzlama makarası (1b) için bir istinat vazifesi gören kılavuzlama takozu (3) ihtiva etmektedir.