22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Esnek arka uçlu ve klipsli göğüs dreni TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 22/10/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2011/12711
Buluş Başlığı Esnek arka uçlu ve klipsli göğüs dreni
Başvuru Sahibi MAHMUT TOKUR
Buluş Sahibi MAHMUT TOKUR
IPC Sınıfı A61M 27/00
Buluş Özeti

Bu buluş, tıbbi kullanım amaçlı tasarlanmıştır . Bu buluş, göğüs boşluğu (plevral boşluk) içerisinde anormal biriken hava (pnömotoraks), kan (hemotoraks) ve diğer sıvıların (hidrotoraks) boşaltılabilmesi için tasarlanmış bir esnek arka uçlu ve klipsli göğüs dreni (1) ile ilgilidir.