22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Jaluzi kontrol sistemlerinde kullanılan mekanik kilit mekanizması. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 22/10/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2011/12762
Buluş Başlığı Jaluzi kontrol sistemlerinde kullanılan mekanik kilit mekanizması.
Başvuru Sahibi VİKO ELEKTRİK VE ELEKTRONİK ENDÜSTRİSİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Buluş Sahibi SAVAŞ KALAÇA;MUSTAFA OĞUZ ÖZLEM
IPC Sınıfı E06B 9/00
Buluş Özeti

Mevcut buluş, aynı anda paralel iki devreden yalnızca birinde elektrik olmasını sağlamak üzere, üzerinde ortada yapılandırılan montaj yuvası ve bahsedilen montaj yuvasının iki yanında simetrik olarak yapılandırılan hareket boşlukları içeren, ana gövdeyi oluşturan bir altlık, bahsedilen hareket boşluklarına konumlandırılan dışı mandal ve erkek mandal, bahsedilen montaj yuvasında döner hareket edecek şekilde konumlu mil biçiminde bir ana gövde, bahsedilen ana gövde ile irtibatlı olarak mandallardan herhangi birinin doğrusal hareketini açısal harekete çeviren hareket ucu içeren mekanik kilit elemanı içeren, jaluzi kontrol sistemlerinde kullanılan bir mekanik kilit mekanizması ile ilgilidir.