22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Fırın kapısı. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/03/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2011/12875
Buluş Başlığı Fırın kapısı.
Başvuru Sahibi VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Buluş Sahibi ATEŞ KUMBARACI;ERMAN OSMANOĞLU
IPC Sınıfı F24C 15/04
Buluş Özeti

Mevcut buluş üzerinde dış camın bulunduğu bir ön paneli (2), panelin (2) arkasında kalan, cam montajı için kullanılan, yan profilleri (3,3 ) ve üst profili (4), bu profillere (3,3 ,4) takılan bir iç camı (5) ve en az bir ara camı (6), bahsedilen camları (5,6) konumlandıran en az bir yayı (7) içeren bir fırın kapısı (1) ile ilgilidir Yan profiller (3,3 ) panelin (2) arkasında iki yanda, üst profil de (4) yan profilleri (3, 3 ) üst kısımlarından birleştirecek şekilde panelin (2) arkasında ve üst kısımda yer almaktadır Bahsedilen camlar (5,6), profillerin (3, 3 , 4) arasına takılmaktadır.