22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Yolcu koltukları için modüler taşıyıcı profil. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 22/10/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2012/01329
Buluş Başlığı Yolcu koltukları için modüler taşıyıcı profil.
Başvuru Sahibi ASSAN HANİL OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Buluş Sahibi UĞUR AKBABA;AYKUT GÜNER;SERKAN KADAŞ;ERMAN ARKIN
IPC Sınıfı B60N 2/68
Buluş Özeti

Buluş, yolcu koltuklarının yanal kayma hareketini sağlayan taşıyıcı profil (60) ile ilgili olup, özelliği; bir ana gövde (10), bahsedilen gövde (10) üzerinde oluşturulmuş bir geçiş açıklığı (22), ve bu açıklık (22) vasıtasıyla yanal kayma mekanizmasının konumlandırılacağı bir üst boşluk (20) ve bahsedilen üst boşluk (20) taban yüzeyinde (23) oluşturulmuş kılavuz çizgisi (21) ihtiva etmektedir. Şekil 1