22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Oto farlarında parlatma ve temizleme, stop lambalarında tamir veya yüzeyin komple değiştirilmesini sağlayan aparat. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/12/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2012/01426
Buluş Başlığı Oto farlarında parlatma ve temizleme, stop lambalarında tamir veya yüzeyin komple değiştirilmesini sağlayan aparat.
Başvuru Sahibi OKTAY YILMAZ
Buluş Sahibi OKTAY YILMAZ
IPC Sınıfı F21V 37/00
Buluş Özeti

Bu buluş, özellikle oto sanayinde araçların farlarının temizlenmesinde kullanılan ve ayaklı matkap (I), bez fırça (2), bez fırçanın (2) ayaklı matkaba (1) sabitlenmesini sağlayan sıkıştırma çubuğunu (2.1), taş cila (3) ve zımpara makinesi (4) parçalarından oluşan oto farlarında parlatma ve temizleme, stop lambalarında tamir veya yüzeyin komple değiştirilmesini sağlayan aparat ile ilgilidir.