22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Manivela mekanizmalı tek pistonlu merdane. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 22/10/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2012/01562
Buluş Başlığı Manivela mekanizmalı tek pistonlu merdane.
Başvuru Sahibi ÇEKİÇKESEN TARIM ALET VE MAKİNALARI SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Buluş Sahibi SAVAŞ CIZMAN;NİHAL YUMAK
IPC Sınıfı A01C 5/00
Buluş Özeti

Buluş; traktör bağlantısı çeki tertibatı (10) vasıtasıyla sağlanmış, ana şasinin (9) çeki tertibatının (10) bulunduğu uçunun diğer uçuna tespit edilmiş ve hareketi ile arka lastik tertibatına (8) aşağı yukarı hareket veren arka aks pistonu (12), yan kanatların (7) bahsedilen arka lastik tertibatının (8) hareketi ile eş zamanlı hareketinin sağlanmasına yönelik ve arka aks pistonundan (12) alınan hareketin yan kanatların (7) hareketini sağlayan makas kollarına (6) aktarılmasını sağlayan ve yan şasi (13) üzerine tespit edilmiş manivela (3) ile bahsedilen manivelaya (3) hareket iletilmesini ve manivela (3) üzerindeki hareketin makas kollarına (6) aktarılmasını sağlayan ön ara kol (4) içeren bir manivela mekanizmalı tek pistonlu merdanedir (1).