22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Koltuklarda bel desteğinin ayarlanmasını sağlayan yapılanma. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 22/10/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2012/01795
Buluş Başlığı Koltuklarda bel desteğinin ayarlanmasını sağlayan yapılanma.
Başvuru Sahibi BÜROSİT BÜRO DONANIMLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Buluş Sahibi FAHRETTİN GÜLENER
IPC Sınıfı A47C 1/00;B60N 2/00
Buluş Özeti

Buluş, koltuklarda kullanılan bel desteğinin (2), koltuk üzerinde konumunun ayarlanmasını sağlayan yapılanma ile ilgilidir. Söz konusu yapılanma; koltuk sırtlığı (1) üzerinde oluşturulan kılavuzlama kanalı (5) ve bahsedilen kılavuzlama kanalı (5) içinde konumlanarak, bel destekleme elemanının (2) sırtlık (1) üzerinde hareket etmesini sağlayan, bel destekleme elemanına (2) irtibatlı bağlantı kollarından (3) 10 oluşmaktadır.