22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Bir takı kilit yapılanması. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/11/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2012/03605
Buluş Başlığı Bir takı kilit yapılanması.
Başvuru Sahibi SEVAN BIÇAKCI
Buluş Sahibi SEVAN BIÇAKCI
IPC Sınıfı A44C 15/00;E05B 15/00
Buluş Özeti

Buluş, kordon (5), kordon (5) uçlarına irtibatlı sabit parçalar (1, 3) ihtiva eden, bir sabit parça (1) ucunda oluşturulmuş, diğer sabit parçaya (3) geçen kilitleme dili (2), diğer sabit parça (3) üzerinde oluşturulmuş, kilitleme dilinin (2) geçtiği yuva (31), dil (2) üzerinde oluşturulmuş yuva (21), dilin (2) yuvaya (31) geçmesi sonrası yuvaya (21) geçirilen kilit parça (4) içeren takı kilit yapılanması ile ilgilidir. Şekil 1