22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Kaotik tırmanma platformu. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/12/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2012/03977
Buluş Başlığı Kaotik tırmanma platformu.
Başvuru Sahibi CEMER KENT EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Buluş Sahibi FUAT EROĞLU
IPC Sınıfı A63B 71/02
Buluş Özeti

Farklı hareket ve aksiyon gerektiren kullanım şekli ile yedi yaş ve üzeri yaş grubu bireylerin gelişim süreçlerine yardımcı olup, keyifli vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla tasarlanan oyun grubudur. Şekil 2