22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Nemlendırmeli kadavra saklama ünitesi. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 22/10/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2012/04019
Buluş Başlığı Nemlendırmeli kadavra saklama ünitesi.
Başvuru Sahibi BAYRAMOĞULLARI END.MUTF.VE HAST. EKİP.İML.İTH.İHR.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
Buluş Sahibi ADEM BAYRAM
IPC Sınıfı A61G 19/00;E04H 4/02
Buluş Özeti

Buluş, kadavraların bekletilmesi için uygun soğuk hava ortamını sağlayan soğutma ünitesi (8), kullanım sırasında nemlendirme işlemlerini gerçekleştiren nemlendirme hattına (7) sahip bir kadavra saklama ünitesi ile ilgilidir.