22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Reklam üniteli, hidrolik yay sistemi ile kapanan oturma bankı. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/12/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2012/04119
Buluş Başlığı Reklam üniteli, hidrolik yay sistemi ile kapanan oturma bankı.
Başvuru Sahibi LUKA TEKNOLOJİ SİSTEMLERİ DANIŞMANLIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Buluş Sahibi ESRA VEYİSOĞLU
IPC Sınıfı A47C 31/00;G09F 23/00
Buluş Özeti

Bu buluş her türlü iç ve dış mekanlarda kullanılmak üzere tasarlanan, hidrolik yayla kendiliğinden kapanabilen, oturma kısmının altında ve sırt dayamasının arkasında reklam ünitesi bulunan oturma bankı ile ilgilidir.