22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Bimsten mamul boşluklu cephe ve çatı paneli. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/12/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2012/04437
Buluş Başlığı Bimsten mamul boşluklu cephe ve çatı paneli.
Başvuru Sahibi METAŞ MADENCİLİK ENDÜSTRİ TİC. LTD. ŞTİ.
Buluş Sahibi MUSA ERTAŞ
IPC Sınıfı E04D 1/00
Buluş Özeti

Buluş bimsten mamul boşluklu cephe ve çatı paneli ile ilgilidir.Panellerin içerisinde ısı yalıtımı sağlanması için panellerin genişliğine bağlı olarak boşluklar (2) bulunmasktadır.Buluş konusu cephe ve çatı paneli donatılı (3) veya donatısız olabileceği gibi. donatılar öngermeli veya öngermesiz olarakta üretilmesi mümkündür.