22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Bir masaüstü demlik silme altlığı. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/12/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2012/04985
Buluş Başlığı Bir masaüstü demlik silme altlığı.
Başvuru Sahibi ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Buluş Sahibi TALİP MURAT KOLBAŞI
IPC Sınıfı A47G 19/00;A47G 19/14
Buluş Özeti

Düz bir zemin üzerinde sağlanan bir masaüstü demlik silme altlığı (10) olup özelliği; bir demlik tabanının (31) temas edeceği bir silme yüzeyi (112) içermesi ve bahsedilen silme yüzeyinin (112) üzerine yerleştirmek üzere bir emici yüzeyi (20) sabitleyecek şekilde konfigüre edilmiş olmasıdır.