22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Bir buzdolabı. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/05/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2012/05026
Buluş Başlığı Bir buzdolabı.
Başvuru Sahibi ARÇELİK ANONİM ŞİRKETİ
Buluş Sahibi CAN MEYDANLI
IPC Sınıfı F25D 27/00
Buluş Özeti

Bu buluş, gövdesinin içine, örneğin kabin dibi bölgesine yerleştirilen,ve içine sebze, meyve gibi yiyeceklerin yerleştirildiği yan, ön, arka, alt ve/veya üst tarafında birden fazla sayıda duvara (3) sahip bir bölme (2) ve yiyeceklerin besin değerlerinin uzun süre korunmasını sağlayan dalga boyundaki ışık ile bölmenin (2) aydınlatılmasını sağlayan bir ışık kaynağı (11) ve ışık kaynağı (11) üzerindeki LED lere (4) bağlanarak bölmenin (2) içine renkli ışığın taşınmasını sağlayan ışık taşıyıcılar (5) içeren bir buzdolabı (1) ile ilgilidir.