22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Elektriksel direnç yolu ile pişirme tertibatı. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/12/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2010/05417
Buluş Başlığı Elektriksel direnç yolu ile pişirme tertibatı.
Başvuru Sahibi L.Y.R.A.GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
Buluş Sahibi YUSUF ONUR DEVRES;EMİNE GÜLİZ TUNÇAY
IPC Sınıfı A23L 1/01;A23L 3/005;H05B 3/00
Buluş Özeti

Buluş, gıda sektöründe gıda ürünlerinin pişirilmesi ve/veya ısıtılması için kullanılan, ürünün içinde bulunduğu,silindirik, metal ve paslanmaz bir gövdeye sahip olan ve bu gövde ile Irtibatlandınlan paslanmaz kapak oturma gövdesi ve ürünün gövdede kalmasını sağlayan kapak içeren, ürünü üzerinden elektrik akımı geçirmek suretiyle pişiren, elektrik akımının ürün üzerinde düzenli dağılımını sağlamak için gövdeyi paslanmaz mil vasıtası ile ekseni etrafında döndüren ve üzerinden geçen elektrik akımı ile sıcaklığı artan ürünü pişiren ve/veya ısıtan bir pişirme tertibatı ile ilgilidir.