22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Bir armatür. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/09/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2010/05872
Buluş Başlığı Bir armatür.
Başvuru Sahibi VALFSEL ARMATÜR SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
Buluş Sahibi ERDAL BÜYÜKDOĞAN
IPC Sınıfı E03C 1/04;F16K 27/04;F16K 3/00
Buluş Özeti

Bu buluş, deformasyonu en aza indirgeyen ve yüksek basınca dayanıklı bir pirinç nipelli plastik iç gövdeli bir armatür ile ilgilidir. Armatür (1), su hortumunun giriş yaptığı iç gövde (2), içerisine iç gövdenin (2) yerleştirildiği dış gövde (3), suyun kullanıcıya doğru akmasını sağlayan çıkış borusu (4), suyun kullanıcıya ulaştığı çıkış ucu (5) içermektedir.