22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Tepki hızı tespit cihazı. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/09/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2010/08236
Buluş Başlığı Tepki hızı tespit cihazı.
Başvuru Sahibi COŞKUNÖZ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
Buluş Sahibi HABİBE TUĞBA EROL KORKMAZ;GÜLÇER AYDIN;AYDA ERİŞ;HAYRİYE CANAN SÜMER;AHMET BUĞRA KOKU;KADRİ BUĞRA ÖZÜTEMİZ;REMZİ SÜLO
IPC Sınıfı A61B 5/16;G09B 1/00
Buluş Özeti

Buluş psikomotor ve bilişsel süreçleri ölçme ve değerlendirme, kısaca psikoteknik değerlendirme alanında insanların uyaranlarla karşılaştıkları andan tepki gösterdikleri ana kadar geçen tepki verme sürelerini ölçen bir cihaz ile ilgilidir . Bu amacı gerçekleştirmek üzere cihaz 1 . İstemin şıklarında belirtilen unsurları ihtiva etmektedir .