22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Bir yıkayıcı. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/03/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2010/08573
Buluş Başlığı Bir yıkayıcı.
Başvuru Sahibi ARÇELİK ANONİM ŞİRKETİ
Buluş Sahibi ERKAN KAHRAMAN;GÜVENÇ NUMANOĞLU;TOLGA AKIN
IPC Sınıfı A47L 15/42;D06F 39/00;D06F 39/12
Buluş Özeti

Bu buluş, iki yan duvara (3), bir arka duvara (4) ve bir ön duvara (5) sahip bir gövde (2), ön duvar (5) üzerinde yer alan en az bir giriş ağzı (7), elektrik veya su taşıyan, bir ucu elektrik veya suyun temin edildiği şebekeye (K) diğer ucu takılıp çıkarılabilir biçimde giriş ağzına (7) bağlı en az bir besleme hattı (6) içeren bir yıkayıcı (1) ile ilgilidir.