22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Esnek kemer TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/09/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2010/08854
Buluş Başlığı Esnek kemer
Başvuru Sahibi MEHMET EMİN BİNİCİ
Buluş Sahibi MEHMET EMİN BİNİCİ
IPC Sınıfı A41F 9/00;A41F 9/02;A47G 21/02
Buluş Özeti

Lastik ya da kemer kullanılan giysilerin, bel kısmına dikilerek adapte edilen bir esnek kemer olup özelliği, dışarıdan görülebilecek şekilde bel (15) kısmına dikilen bir ön yüzey (21), bahsedilen ön yüzeyin (21) bel (15) kısmına dikilmesini sağlayan bir birleştirme dikişi (25) ve ön yüzey (21) üzerinde oluşturulan bir esnek kısım (24) içermesidir . Şekil 2