22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Sıkıştırılmış hava ve gaz basınçlı tüplü nişan tüfeklerinde pistonun istek dışı hareketlerini önleyen piston kontrol sistemi TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/02/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2010/09180
Buluş Başlığı Sıkıştırılmış hava ve gaz basınçlı tüplü nişan tüfeklerinde pistonun istek dışı hareketlerini önleyen piston kontrol sistemi
Başvuru Sahibi BAHTİYAR TAŞYAĞAN
Buluş Sahibi BAHTİYAR TAŞYAĞAN
IPC Sınıfı F41B 11/32
Buluş Özeti

Bu buluş; Sıkıştırılmış hava ve gaz basınçlı Tüplü Nişan Tüfeklerinde atış sırasında pistonun iğneye birden fazla vurması ya da tüfeğin yere düşürülmesi durumunda iğneye vurarak hava yolunu açması gibi istek dışı hareketlerinden oluşan hava basınç kayıplarını önleyen Piston kontrol sistemi ile ilgilidir.