22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Vakumlu kart paket modeli. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 23/01/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2010/09543
Buluş Başlığı Vakumlu kart paket modeli.
Başvuru Sahibi ERDOĞAN AŞIK
Buluş Sahibi ERDOĞAN AŞIK
IPC Sınıfı B65D 6/00
Buluş Özeti

Buluş konusu; yatırım amaçlı yada hediyelik olarak kullanılacak olan basılı altınları içinde bulunduran vakumlu kart paket modeline ilişkindir. Hızla üretim yapmayı sağladığı gibi sunduğu güvenlik uygulamalanyla içinde taşıdığı ürünün gerçekliğini onaylayan bir yapıdadır. Böylelikle altından hiç anlamayan insanlar bile bu paketlenmiş altını aldıklarında içindeki ürünün ne saflıkta altın içerdiğini ve ne ağırlıkta olduğunun bilerek günlük değişen altın fiyatları karşısında ellerinde bulunan altının ne kadar edeceğinin arada pazarlık unsuru bırakmaksızın hiç bir kuyumcuya ve hassas teraziye ihtiyaç duymadan bilebilecek ve ihtiyacı doğrultusunda değerlendirebilecektir.