22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Damacana ve pet şişelerde tahliye yeri. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 24/04/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2010/09679
Buluş Başlığı Damacana ve pet şişelerde tahliye yeri.
Başvuru Sahibi PEKDEMİR PEKNEFİS GIDA İHTİYAÇ MADDELERİ SU VE MEŞRUBAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Buluş Sahibi FARUK PEKDEMİR
IPC Sınıfı B65D 17/00
Buluş Özeti

Bu buluş, içecek sektörünün tamamında kullanılabilen bütün damacana ve pet şişelerde musluk takma yeri olarak ve musluğun takılabileceği yer bulunduran ürünlerdir.