22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Kulplarda ve saplarda yenilik. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 23/01/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2010/09961
Buluş Başlığı Kulplarda ve saplarda yenilik.
Başvuru Sahibi SALİ ÜNAL
Buluş Sahibi SALİ ÜNAL
IPC Sınıfı A47J 45/07
Buluş Özeti

Bu buluş, her türlü malzemeden üretilmiş olan kulpların ve sapların, yine her türlü malzemeden üretilmiş olan kaplardan (tava, tencere, düdüklü tencere vb.) pratik ve sağlam bir şekilde çektirmeli olarak sökülüp takılabilmesini sağlayan sistem ile ilgilidir.