22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Mukavemetli şaft sıkma sistemi TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 23/01/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2010/10096
Buluş Başlığı Mukavemetli şaft sıkma sistemi
Başvuru Sahibi EGE ŞAFT SANAYI VE TICARET LIMITED ŞIRKETI
Buluş Sahibi ZİYA TOP
IPC Sınıfı F16C 3/00
Buluş Özeti

Buluş konusu şaft sabitleme sistemi olup özelliği; bir adet kama sıkmalı çatalı (1), iki adet mil sıkma burcu (2), bir adet şaft mili (3), bir adet cıvata (4), bir adet fiberli somun (5), bir adet kamadan (6) oluşmakta, bahsedilen kama sıkmalı çatal üzerinde 90° dikine bir yatak merkezi (1a) oluşturulup, bu yatak (1a) içine de uçları radüslü işlenmiş, ısıl işleme tabi tutulmuş, iki ayrı mil sıkma burcu (2), konularak içlerinden geçen cıvata (4) ve fiberli somunla (5) ile sıkılarak şaftı veya çatalı (1) yerine sabitlemiş olur.