22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Bir zamanlanmış mesaj gönderim sistemi. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 23/01/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2010/10383
Buluş Başlığı Bir zamanlanmış mesaj gönderim sistemi.
Başvuru Sahibi TURKCELL TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ANONİM ŞİRKETİ
Buluş Sahibi SELÇUK SARAÇ
IPC Sınıfı H04W 4/12
Buluş Özeti

Bu buluş, kontrol birimine (2) sahip olan mobil cihaz (3), mobil cihazın (3) gönderdiği mesajın iletilmesini sağlayan iletim ortamı (4), kullanıcının (K) mobil cihazı (3) vasıtasıyla ilettiği mesajı ayarlanan tarih ve saatte alan ve kontrol birimine (12) sahip olan mobil cihaz (13) kullanıcının (K) mobil cihazı (3) vasıtasıyla ilettiği mesajı iletim ortamından (4) alan ve söz konusu mesajın aynı mobil cihaza (3) veya başka bir mobil cihaza (13) tekli veya çoklu gönderim şeklinde, istenilen tarih ve saatte iletilmesini sağlayan sunucu (5) içeren bir sistem (1) ile ilgilidir.