22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Bir damıtma kolonu sistemi. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 22/08/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2010/10592
Buluş Başlığı Bir damıtma kolonu sistemi.
Başvuru Sahibi PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
Buluş Sahibi SARUHAN TAMCI;BAŞAK TUNCER;EROL ERBAY;ÖZLEM LALE GELİŞ;MİTHAT YÜKSEL;DİLEK ÇELENK AKINCI
IPC Sınıfı B01D 3/38;C11B 9/02
Buluş Özeti

Bu buluş, bulundurduğu tekerlek sistemi (1) sayesinde hareket edebilen özellikte birden fazla parçadan oluşan kesikli bir damıtma kolonu sistemi (100) ile ilgilidir. Buluş konusu damıtma kolonu sistemi (100) gövdesi iki parçadan oluşmaktadır. Kolonların (11, 16) ara bölmesine uygun aparatlar yerleştirilerek numune alınabilmesini sağlanabilmektedir.