22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Bir yüzey tarama sistemi. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 24/04/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2010/11109
Buluş Başlığı Bir yüzey tarama sistemi.
Başvuru Sahibi YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Buluş Sahibi RIFAT BENVENISTE;CEM ÜNSALAN
IPC Sınıfı G01B 11/25
Buluş Özeti

Bu buluş, özellikle parlak ya da yansıtıcı özelliğe sahip yüzeyleri bulunan nesnelerin geometrilerinin üç boyutlu modellenmesini sağlayan, bir ışık kaynağı, ışık kaynağının taranacak nesneye göre hareket etmesini sağlayan hareket mekanizması, en az bir kamera, kameranın taranacak nesneye göre hareket etmesini sağlayan bir hareket mekanizması, taranacak nesnenin değişik açılardan görünmesi için hareket etmesini sağlayan bir hareket mekanizması, ışık kaynağını, kamerayı ve hareket mekanizmalarını kontrol eden en az bir kontrol ünitesi içeren bir yüzey tarama sistemi ile ilgilidir.