22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Navigasyonlu ve çağrı yönlendirme sistemli taksimetre. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/12/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2011/00247
Buluş Başlığı Navigasyonlu ve çağrı yönlendirme sistemli taksimetre.
Başvuru Sahibi CÜNEYT TOKER;HÜSEYİN İNCEKARA
Buluş Sahibi CÜNEYT TOKER;HÜSEYİN İNCEKARA;CÜNEYT TOKER;HÜSEYİN İNCEKARA
IPC Sınıfı B60K 35/00
Buluş Özeti

Bu buluş, tum dünyada taksi ve benzen tum araçlarda taksimetreye monte 325 edilebıle, taksi güvenliği ıçın kamera sistemi içerebilen, GPS-GPRS modülü ıle araç konum bilgisi verebilen, cep telefonu bağlantısı ile ellen kullanmadan cep telefonu görüşmesi sağlanabilen dijital ortam muzıklennı çalarak muzık cihazı olarak kullanılabilen, çağn yönlendirme sistemli fonksiyonel bır taksimetre ıle ilgilidir Buluş, taksimetreye LCD dokunmatik ekran (1) ve ara kutunun (3) bağlantı kabloları ile (2) monte edilmesiyle ve acil durum butonundan (4) oluşur.