22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Bir doğalgaz sayacı TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 24/04/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2011/00621
Buluş Başlığı Bir doğalgaz sayacı
Başvuru Sahibi NATEK ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Buluş Sahibi CEM GÜRPINAR
IPC Sınıfı G01F 1/05
Buluş Özeti

Buluş, gazın m3 değerinin belirlenmesini sağlayan numaratör grubu (40) ve bu gruptan (40) sonra gazın çıkış yaptırıldığı çıkış nozulu (20), ana gövde (10) ve valf gövdesi (51) içeren doğalgaz sayaçları ile ilgili olup, bahsedilen sayacın 1,2 lt lik bir tam çevrimi Z=3 sonsuz dişli (33) ve Z=20 düz dişliye (31) haiz ve sayacın tam çevriminde hareket kolu (32) 3/20:0,15 oranında hareket eden bir aktarma grubu (30), bahsedilen sonsuz dişli (33) ile yakpare yapıya haiz krank mili (34), bahsedilen gaz çıkış nozuluna (20) yakın bölgede konumlandırılan akış kanalları (50) ile ilgilidir.