22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Otomasyon olarak aerosol kabı dolum sistemi TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 23/01/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2011/00896
Buluş Başlığı Otomasyon olarak aerosol kabı dolum sistemi
Başvuru Sahibi SORA KOZMETİK VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Buluş Sahibi BARIŞ ELVAN KESME
IPC Sınıfı B65B 1/00
Buluş Özeti

Buluş, basınçlı aerosol kapları dolum işlemini yapan, en az bir valf sabitleme ünitesi (140) ve en az bir gaz dolum ünitesi (150), bahsedilen valf sabitleme ünitesinden (140) önce konumlandırılan ve otomatik şekilde boş kaplara amaca uygun sıvı konumlandıran en az bir likit dolum ünitesi (120), kaba valf konumlandıran en az bir valf ekleme ünitesi (130), bahsedilen gaz dolum ünitesinden (150) sonra konumlandırılan ve otomatik olarak valfın basma düğmesini yerleştiren en az bir basma düğmesi ünitesi (160) ve bu üniteler (120, 130, 140, 150, 160) arasındaki kap taşıma işlemini yapan en az bir konveyör hattı (180) içeren otomasyon dolum sistemi ile ilgilidir.