22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Yarıklı esnek fişek rezistans. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/05/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2011/00922
Buluş Başlığı Yarıklı esnek fişek rezistans.
Başvuru Sahibi MEHMET SENGÜVEN
Buluş Sahibi MEHMET SENGÜVEN
IPC Sınıfı H05B 3/40
Buluş Özeti

Montaj kolaylığı sağlamak ve birçok alanda kullanabilmek amacıyla tasarlanmış rezistans sistemidir.