22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Ayarlanabilir kitap okuma sehpasına sahip şezlong TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/09/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2011/01274
Buluş Başlığı Ayarlanabilir kitap okuma sehpasına sahip şezlong
Başvuru Sahibi EMRE KÖSE
Buluş Sahibi EMRE KÖSE
IPC Sınıfı A47C 1/022
Buluş Özeti

Bu buluş, plajlarda kullanılan şezlonglar (1) ile ilgilidir. Buluş konusu şezlong (1), kullanıcının üstüne oturması için bir oturak (2), oturağın (2) ucuna irtibatlandırılmış ve hareket ederek eğimi ayarlanabilen bir sırtlık (3), sırtlığa (3) sabitlenen ve kıvrılabilir ve ayarlanabilir bir elastik ayar kolu (4), ayar kolunun (4) ucuna sabitlenmiş ve kitabın üstüne konulduğu bir tabla (5) ve tablanın (5) alt ucunda yer alan kitabın düşmeden durmasını sağlayan bir tutacak (6) içermektedir.