22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Havlu paspas sistemi. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/02/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2011/02272
Buluş Başlığı Havlu paspas sistemi.
Başvuru Sahibi VATEKS VATAN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Buluş Sahibi ZAFER BAYAM
IPC Sınıfı A47C 23/22
Buluş Özeti

Buluş ham ipin özel tarak ve özel gücülere sahip dokuma tezgâhına girmesiyle tek bir işlemde meydana gelmekte olup, belirli bir kalınlıkta ve sayıda iplikten oluşturulan tarak ve gücüden geçmesiyle oluşan boğumlu bukleler bütününün oluşturduğu; paspas, kilim, yer sergisi, klozet takımı, banyo kesesi olarak kullanılabilen ve ayaklara masaj yapabilme özelliğine sahip havlu paspas sistemi(1) olup; kenarlık(2); kalın çözgü iplerinin(4b) özel tasarlanmış tarak sayesinde belli yerlerde çıkıntı yaptırılarak bukle özelliği kazanan bukleli boğumlar(3); atkı(4a), kalın çözgü ipi(4b) ve ince çözgü ipinden(4c) oluşan zeminden(4) meydana gelir.