22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Zaman makinesi. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 23/01/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2011/02675
Buluş Başlığı Zaman makinesi.
Başvuru Sahibi SEDEF ÖZLEM ARIKAN SERBEZ
Buluş Sahibi SEDEF ÖZLEM ARIKAN SERBEZ
IPC Sınıfı G02B 27/00
Buluş Özeti

Buluş; bir mekanın çıplak gözle bakılan açıdaki manzaranın farklı dönemlerini, geçmişi ve geleceği günümüzle kıyaslama imkanı sağlayacak şekilde ses efektleri ile birlikte izleyiciye sunan modele ilişkindir. Bu model için dürbün benzeri bir alet kullanılmaktadır.