22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Katlanabilir kanatlı bir çamaşır kurutmalık. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/03/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2011/02923
Buluş Başlığı Katlanabilir kanatlı bir çamaşır kurutmalık.
Başvuru Sahibi EGE EV ÜRÜNLERİ ANONİM ŞİRKETİ
Buluş Sahibi ERKAN BİLSEV
IPC Sınıfı d06f 58/00
Buluş Özeti

Bu buluş, üzerinde çamaşır asma/serme telleri (2.2) olan en az bir katlanabilir kanatlı çamaşır kurutma yeri (2), bahsedilen çamaşır kurutma yerinin(2) üzerinde açılıp kapandığı ve birbirine çapraz olarak tespit edilmiş "U" ayaklar (5,6), bahsedilen ayaklardan (5,6) en az birinin çamaşır kurutma yeri çerçeve profiline (2.1) sabitlendiği, çamaşır asma/serme telleri (2.2) üzerinde üzerine yapılandırılmış kanallar (3.1) vasıtasıyla gidip gelme özelliği olan ve çamaşır kurutma yeri çerçeve profiline (2.1) sabitlenmeyen hareketli ayak (6) üzerine tespit edilmiş olan mekanizma teli (3) vasıtasıyla çamaşır kurutma yerine (2) katlanabilme özelliği kazandırılmış, katlanabilir kanatlı bir çamaşır kurutmalık (1) ile ilgilidir.