22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Mutfak fırınları için geliştirilmiş menteşe mekanizması. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 22/08/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2011/02993
Buluş Başlığı Mutfak fırınları için geliştirilmiş menteşe mekanizması.
Başvuru Sahibi RAMAZAN SUNKU
Buluş Sahibi RAMAZAN SUNKU
IPC Sınıfı E05F 1/12
Buluş Özeti

Buluş, beyaz eşya grubundan olan lpg ve elektrikle çalışan fırınların ön kapakları ile ilgili olup, bu kapakların 10-15 derece arasında durmasını ve nihai açılma derecesi olan 90 dereceye kadar açılıp, kapanmasını sağlamayı gerçekleştirmek için geliştirilmiş menteşe mekanizmasıdır. Resim 1 de belirtilen gövde parçası (1), L sacı (2), kilitleme sacı (3), mekanizma parçası (4), yay gergi sacı (5), 2 adet çekme yayı (6), makara parçası (7), boru parçası (8), kopilya sacı (9), perçinler (10) ve karşılık parçasından meydana gelmiştir.