22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Dış cephe iskele geniş ve emniyetli platform sistemi. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/02/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2011/03171
Buluş Başlığı Dış cephe iskele geniş ve emniyetli platform sistemi.
Başvuru Sahibi İSKENDER HASSAS;SALİH GÜNGÖR
Buluş Sahibi SALİH GÜNGÖR;SALİH GÜNGÖR
IPC Sınıfı E04G 1/00
Buluş Özeti

Bu buluş; inşaatların dış cephelerine boya, sıva, tadilat vb. işlerini yapmak amacıyla kurulan, ana yapısını kısa ve uzun yatay borular (4,5) ile dikey boruların (7) oluşturduğu, bahsedilen yatay boru (5) ile irtibatlı en az bir platform taşıyıcı şase (11), bahsedilen platform taşıyıcı şaselerin (11) uç kısımlarında yer alan yaylı kilitleme mekanizması (13), platform taşıyıcı şase (11) üzerine minimum boşluk (12) oluşturacak şekilde oturtulan en az bir taşıyıcı platform (6), bahsedilen taşıyıcı platformun (6) dışa bakan yüzeyinde yer alan en az bir yan bariyer (9) içermesiyle karakterize edilen, emniyet bakımından güçlendirilmiş, kullanıcıya geniş bir çalışma alanı sunan dış cephe iskelesi (1) yapılanmasıdır.