22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Doğalgaz ve/veya yanıcı akışkan tesisatları için uzatma - birleştirme parçası. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 23/01/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2011/03238
Buluş Başlığı Doğalgaz ve/veya yanıcı akışkan tesisatları için uzatma - birleştirme parçası.
Başvuru Sahibi TEKNİK BORU ENDÜSTRİYEL SİSTEMLER SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Buluş Sahibi ESAT ŞERAFETTİN KÖPRÜLÜ
IPC Sınıfı F16L 55/00;F17D 1/00
Buluş Özeti

Buluş, doğalgaz boru hatlarında ve/veya yanıcı akışkanların geçtiği çelik boru hatlarında gaz kesme vanası, regülatör ,boru ekleme parçaları gibi dişli tesisat parçalarının tesisata bağlanmasında veya boru boyunun uzatılmasında kullanılmak üzere TS EN 10208-2 normuna uygun çelik borudan imal edilen, iç çapağı alınmış, normalizasyon işleminden geçirilmiş bir ucuna diş (4) diğer ucuna kaynak ağzı (5) açılmış olan bir uzatma-birleştirme parçasıdır.