22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Soğuk sistemli hidrolik ambalaj kapatma sistemi. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/05/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2011/03334
Buluş Başlığı Soğuk sistemli hidrolik ambalaj kapatma sistemi.
Başvuru Sahibi ECOBLİSS BLİSTER PRODUCT AMBALAJ SAN. İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.
Buluş Sahibi SELÇUK İPEKÇI
IPC Sınıfı B65B 17/00
Buluş Özeti

Söz konusu buluşumuz soğuk sistemli ambalaj kapatma sistemi olup özelliği; alt taban (1), kalıp tabanı (2), sıkıştırma silindiri (3), ayar vidaları (4), yan profil destek saçı (5), kalıp tabanı ayar pimi (6) , hidrolik piston (7), açma/kapama düğmesi (8) den meydana gelmektedir .