22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Çınar yaprağı kürü ve hazırlama yöntemi TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/12/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2011/03426
Buluş Başlığı Çınar yaprağı kürü ve hazırlama yöntemi
Başvuru Sahibi SARAÇOĞLU TURİZM VE ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Buluş Sahibi İBRAHİM ADNAN SARAÇOĞLU
IPC Sınıfı A61K 127/00;A61K 36/00;A61K 36/185;A61P 19/02
Buluş Özeti

Buluş; sağlık sektöründe uygulanan ve şifalı bitkileri kullanarak hazırlanan doğal ve bitkisel bir kireçlenme kürü ile ilgilidir. Mevcut buluş özellikle, eklemlerde meydana gelen osteoartrit hastalığına karşı çınar yaprağından elde edilen bir kireçlenme kürü ve bahsedilen kürün uygulama yöntemi ile ilgilidir.