22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Geçmeli model hareket sensör tüpü. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 23/01/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2011/03613
Buluş Başlığı Geçmeli model hareket sensör tüpü.
Başvuru Sahibi EMRULLAH SÜNNETCİOĞLU
Buluş Sahibi EMRULLAH SÜNNETCİOĞLU
IPC Sınıfı F21V 21/32
Buluş Özeti

Bu buluş elektronik/aydınlatma sektörü başta olmak üzere ev, apartman ,iş merkezi, ofis vb. yerlerde otomatik/sensörlü aydınlatma sistemlerinde kullanılan hareket sensör tüplerinin bağlantı noktasının geliştirilmesi ile ilgilidir. Buluş konusu geçmeli sistem hareket sensörü sensör tüpü (1) ve sacdan (2) oluşmaktadır.