22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Ayakkabı üzerinde çizme modeli veren konç. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 23/01/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2011/04010
Buluş Başlığı Ayakkabı üzerinde çizme modeli veren konç.
Başvuru Sahibi ÇİĞDEM GÜN
Buluş Sahibi ÇİĞDEM GÜN
IPC Sınıfı A43B 3/00
Buluş Özeti

Ayakkabı üzerine kolaylıkla giydirilerek çizme modeli veren ayağı ve baldırı saran konç ile ilgili olan bu buluş genel olarak; ayakkabı(1), ayakkabı(1) üzerine sarılarak giydirilen konç(2), konç(2) üzerinde konç bağlama yeri(3), konç baldır bölgesi(4), konç ayak bilek bölgesinden(5) oluşmaktadır.