22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Etrafını da kapatabilen ve büyüyebilen dev şemsiye. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/02/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2011/04066
Buluş Başlığı Etrafını da kapatabilen ve büyüyebilen dev şemsiye.
Başvuru Sahibi HU-GE ŞEMSİYE VE TENTE SİS.İML.DAĞ.PAZ.SAN.TİC.A.Ş
Buluş Sahibi HÜSEYİN ULAŞAN
IPC Sınıfı A45B 17/00
Buluş Özeti

Bu buluş, şemsıyelerin sağlamlığını, işlevselliğini arttırmak ve estetik görünmesini sağlamak amacıyla dev şemsiyenin tamamen etrafının da kapatılabilmesi ve gerektiğinde şemsiye kollarının uzunluğunun ve kapladığı alanın artmasını sağlaması amacıyla geliştirilmiş mekanizmaya ilişkindir. Taşıyıcı profil/şemsiye profili (1), hareketli profil (2) ve mafsal/menteşe (3) kısımlarından oluşmaktadır.