22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Bir bardak kapağı. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 24/04/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2011/04716
Buluş Başlığı Bir bardak kapağı.
Başvuru Sahibi ÖZGE PLASTİK AMBALAJ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
Buluş Sahibi ŞABAN YAVUZ
IPC Sınıfı B65D 43/08
Buluş Özeti

Bu buluş içecek konulan bardaklar üzerine kapatılabilecek ve içeceğin türünün üzerinde belirtilmesine imkan veren bir bardak kapağı ile ilgilidir. Bu buluşun amacı karton bardağın üzerine kapanabilen ve içeceğin tüketimine izin veren bir kapağın gerçekleştirilmesidir. Buluşun diğer bir amacı ise kapağın üzerindeki kanallardan tüketicinin ağzına dökerek değil içine çekerek içeceği içmesinin sağlanmasıdır. Bunların yanında buluş aynı zamanda içeceğin türü ile ilgili seçimin yapılmasına izin veren kabartmalı seçeneklerin bulunduğu bir kapağında gerçekleştirilmesini amaçlamaktadır.