22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Pvc şingıl. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/03/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2011/04868
Buluş Başlığı Pvc şingıl.
Başvuru Sahibi BTM BİTÜMLÜ TECRİT MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Buluş Sahibi ŞADAN AKTAN
IPC Sınıfı E06B3/00
Buluş Özeti

Buluş, bina, fabrika, depo, veranda gibi dış ortama kapalı, açık veya yarı açık yapıların özellikle çatılarında kaplama elemanı olarak kullanılan, iklimsel koşulların etkilerinden ortamı muhafaza eden, yağmur, kar gibi hava koşullarında su izolasyonu sağlayan, tercihen katkı ve/veya dolgu malzemesi katılmasıyla elde edilen PVC polimer esaslı katman (10) ve/veya bu katman (10) üzerinde tercihe göre desen ve/veya formlar ve/veya renklerde oluşturulmuş bir üst katman (20) içeren şingıldır(1).