22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Güvenli tek ve çift yönlü tek makaralı kayma fren. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 23/07/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2011/05034
Buluş Başlığı Güvenli tek ve çift yönlü tek makaralı kayma fren.
Başvuru Sahibi LEVENT AKDEMİR
Buluş Sahibi LEVENT AKDEMİR
IPC Sınıfı B66B 5/00
Buluş Özeti

Bu buluş, asansörlerde kullanılan asansörün yukarı ve aşağı hareketinde frenlemeyi sağlayan, güvenli tek ve çift yönlü tek makaralı kayma fren ile ilgili olup, özelliği; makara (7) üzerindeki tırtıklı köşenin (7.2) gövde (1) içerisinden geçen raya batması ile sıkıştırma işleminin gerçekleştirilmesi, makaranın (7) düz olan tırtıksız yüzeylerinin ise fren gövdesine (1) dayanarak sıkıştırılması ve makaranın (7) sert yüzeyde daha fazla dönmesini sağlamak için gövde (1) içine sabit çene (4) ve sabit formlu çeneler (5) yerleştirilmek suretiyle makara (7) ile ray arasında kaymanın sağlanmış olmasıdır.